Klik op een artikel voor meer informatie.

Artikel 1 Totstandkoming reisovereenkomst

1.1.
De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de reisorganisator door de reiziger.
In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en door
de reiziger ondertekende aanmeldingsformulier als de dag van totstandkoming van de
reisovereenkomst.
In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden
doorgegeven als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst.

1.2
Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden
herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.

1.3
De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn in de
reisbrochure of in andere publicaties van reisaanbiedingen van de reisorganisator. Kennelijke fouten
of vergissingen in een publicatie binden de reisorganisatie niet. De reisorganisator draagt geen
verantwoordelijkheid voor publicaties zoals foto's, teksten en folders die zijn uitgegeven onder
verantwoordelijkheid van derden.

1.4
Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk af te wijken van de gepubliceerde reizen.
Elke verlangde afwijking van of toevoeging aan de door de reisorganisator aangeboden reis behoeft
de schriftelijke instemming van de reisorganisator. De door de reisorganisator gemaakte extra
kosten voor de afwijking, zoals communicatiekosten en bijkomende boekingskosten, worden in
rekening gebracht.

1.5
Bij reizen waarbij het vervoer is inbegrepen is de reisduur vermeld in dagen. De dagen van vertrek
en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, zijn hierbij inbegrepen en gelden als hele
dagen. Niet in de publicatie vermelde tijden, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden
gelden als de relevante reistijden.

1.6
Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema's van vervoerders
kunnen van invloed zijn op de reisduur. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger
afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel
van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen, niet meer
dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor
schade die het gevolg is van vertragingen.

1.7
Een reiziger die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk
aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De andere reizigers
zijn voor hun deel aansprakelijk. De reiziger die de reisovereenkomst aangaat zal de, voor het
sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens betreffende zichzelf en
de eventuele andere reiziger(s) verstrekken.

1.8
Indien de reiziger bij het totstandkomen van de reisovereenkomst bepaalde preferenties
(voorkeuren) kenbaar maakt met betrekking tot de reisorganisator te leveren diensten zoals b.v.
ligging hotelkamer, zitplaats in vliegtuig e.d, zal met de opgegeven voorkeur(en) zoveel mogelijk
rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op de
reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten worden ontleend.
Indien bepaalde voorwaarden (bv dieet) zo essentieel zijn dat het afsluiten van de reisovereenkomst
hiervan afhangt, dan is er sprake van essentie. Deze dient u bij boeking uitdrukkelijk kenbaar te
maken. De reisorganisator moet schriftelijk bevestigen of de essentie kan worden geaccepteerd.
De reisorganisator heeft in dat geval het recht de extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 2  Betaling

2.1
Teneinde de dienstverlening door de uitvoerende vervoerders, accommodatieverschaffers en andere
dienstverleners veilig te stellen, dient de reisorganisator deze tijdig aan zich te binden en
daartegenover zich aan de door deze gehanteerde betalings- en annuleringsvoorwaarden te
onderwerpen.
Derhalve dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bij het tot stand komen van de reisovereenkomst een aanbetaling van 50% van de reissom te worden voldaan.
Tegelijkertijd met de aanbetaling dient, voor zover van toepassing, de door Yaiza Travel bijgeboekte vluchten te worden voldaan.
Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis te worden voldaan..
Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet per omgaande de gehele
reissom worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Dit kan annulering tot gevolg hebben waarbij de annuleringskosten in rekening
worden gebracht aan de reiziger.
Yaiza Travel verstuurt geen extra factuur voor het restant van de reissom.

2.3
Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan in de gepubliceerder reisaanbiedingen van de reisorganisator.
In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.

2.4
Betaling dient te geschieden op de in de offerte en/of factuur aangegeven wijze en valuta.

2.5
Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst
door de reisorganisator. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door
de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend
met de annuleringskosten.

Artikel 3  Reissom

3.1
De gepubliceerde reissom geldt per accommodatie, tenzij anders aangegeven. Hierbij zijn de diensten en
voorzieningen zoals deze in de gepubliceerde arrangementen zijn omschreven inbegrepen.

3.2
De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals
deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.
De reisorganisator behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot de reeds aangegane
reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van
verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke
wijze de verhoging is berekend.

3.3
Indien de reisorganisator na het sluiten van de overeenkomst de reissom verhoogt, dan heeft de
reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren met aanspraak op restitutie van al betaalde
gelden, echter uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de mededeling. Indien een zodanig
aantal reizigers van dit annuleringsrecht gebruik maakt dat naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet van de reisorganisator gevergd kan worden dat hij de reis uitvoert, heeft deze jegens
de overige reizigers het recht de met hen gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen.

Artikel 4  Reisbescheiden, reisdocumenten en bagage

4.1
De reisdeelnemers dienen bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde
documenten, zoals b.v. geldig paspoort, rijbewijs etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de
reiziger zelf de door de reisorganisator verstrekte informatie bij de betreffende instanties op
toepasselijkheid, actualiteit en volledigheid te laten controleren.

4.2
De reisorganisator is niet aansprakelijk in geval de reisdeelnemer niet aan de reis, of onderdelen
daarvan, kan deelnemen tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Alle hieraan
verbonden kosten komen voor rekening van de reisdeelnemer.

4.3
De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 8 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de
reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden
overschreden. De reiziger die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is
verplicht dit uiterlijk 5 dagen voor vertrek aan de reisorganisator te melden.

4.4
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage,
reisbescheiden en reisdocumenten.

Artikel 5  Wijziging door de reiziger

5.1
Tot 28 dagen voor vertrek kan de reiziger wijziging in de reisovereenkomst verzoeken. Indien de
wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de reisuitvoering betrokken
dienstverleners het verzoek inwilligen, kan met inachtneming van artikel 1.4 van deze voorwaarden,
de wijziging worden aangebracht.

5.2
De wijzigingskosten bedragen € 35,- per wijziging plus de eventuele communicatiekosten als
bedoeld in artikel 1.4 van deze voorwaarden.

Artikel 6  Annulering door de reiziger

6.1
Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger zijn voor iedere reiziger naast
eventuele communicatiekosten de volgende bedragen verschuldigd (Excl. eventuele premie
annuleringsverzekering). Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de reiziger bij annulering
van de reisovereenkomst de volgende direct opeisbare bedragen verschuldigd.

a. Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de gehele aanbetaling van 50% van de reissom
b. Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag vóór vertrek: 60% van de reissom
    Dit vermeerderd met 100% van de vluchtprijs indien het luchtvervoer door de reisorganisator wordt geleverd.
c. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) vóór vertrek: 100% van de reissom, alsmede de reeds gefactureerde bedragen.
    Dit vermeerderd met 100% van de vluchtprijs indien het luchtvervoer door de reisorganisator wordt geleverd.
d. Let op: Voor een aantal huizen gelden andere annuleringsvoorwaarden, deze staan vermeld in de beschrijving van het betreffende huis.

 

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

6.2
De hierboven bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.

6.3
Indien de reiziger de overeenkomst met betrekking tot één of meerdere medereiziger(s) behorende tot dezelfde groep annuleert,
gelden bovenvermelde percentages vermenigvuldigd met de reissom per persoon en voorts vermenigvuldigd met het aantal reisdeelnemers dat heeft geannuleerd.
Indien dit tot gevolg heeft dat het aantal reisdeelnemers daalt onder het in de aanbieding aangegeven minimum aantal deelnemers, heeft de reisorganisator
het recht de reissom voor de overblijvende reisdeelnemers te verhogen. Indien de opdrachtgever deze verhoging afwijst, geldt deze afwijzing als annulering van de overeenkomst
per het moment  dat de mededeling van de afwijzing de reisorganisator bereikt. De hierboven bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.

6.4
Indien één of een deel van de reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen, en geen aanspraak
kan maken op vergoeding van een annuleringsverzekering, kan/kunnen deze reiziger(s) worden
vervangen door een andere persoon cq. andere personen op de volgende voorwaarden:
a. De andere persoon (personen) voldoet (voldoen) aan alle aan de reisovereenkomst verbonden
voorwaarden;
b. Dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen de in-de-plaatsstelling;
c. Het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, wel zo tijdig dat de benodigde
handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
d. Dat van de andere persoon c.q. andere personen een verklaring wordt ontvangen dat deze kennis heeft genomen
van het reisprogramma en de door de reisorganisator verstrekte informatie en de algemene
voorwaarden.

6.5
De reiziger en de derde(n) die als plaatsvervanger(s) van de oorspronkelijke reiziger(s)
optreedt/optreden, is/zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van
het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en de eventuele kosten als gevolg van de vervanging
genoemd in artikel 1.4.

Artikel 7  Opzegging door de reisorganisator

7.1
De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden
en uitsluitend met onmiddellijke ingang. Indien de opzegging de reisorganisator kan worden
toegerekend en de reiziger daardoor schade lijdt, is de reisorganisator verplicht die schade te
vergoeden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan: omstandigheden die van zodanige
aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid
niet gevergd kan worden.

7.2
De reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op
restitutie van (het reeds betaalde gedeelte van) de reissom.

7.3
De reisorganisator zal, met opgaaf van reden, de reiziger onverwijld schriftelijk van de opzegging
op de hoogte brengen.

7.4
De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen
worden gehouden voor enige schade in geval:
a. het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de
opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan;
b. in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden,
die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen
ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

7.5
Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, schaarste,
natuurrampen en stakingen. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de
lokale omstandigheden in de reisbestemming waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

Artikel 8  Wijziging door de reisorganisator

8.1
De bijzondere bestemmingen en de lokale omstandigheden van de reizen die de reisorganisator
aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten
worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat
routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is
aangegeven. De reisorganisator is in dat geval verplicht aan de reiziger alternatieven aan te bieden
die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. De reisorganisator verplicht zich om de
eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

8.2
De in artikel 8.1 genoemde wijzigingen zullen worden beschouwd als wijzigingen in de zin van
artikel 6.2 van het wetsvoorstel houdende aanpassing van Boek 7 BW naar de richtlijn van de Raad
van Europeesche Gemeenschappen betreffende pakketreizen (Tweede Kamer, vergadering 91-92,
22506, nrs. 1-2).
De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er een redelijk alternatief voorhanden is en
indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde
wijzigingen zullen geen gevolgen voor de reissom hebben, tenzij anders overeengekomen, noch zal
de reiziger op de gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben.

8.3
De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens
gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde, omstandigheden. De reiziger heeft in dat geval
recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel recht op restitutie (van het reeds
betaalde gedeelte) van de reissom. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie,
dient hij de reisorganisator binnen 48 uur na ontvangst van het bericht van de wijziging daarvan in
kennis te stellen.

8.4
Indien de in artikel 8 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zorgt de
reisorganisator ervoor dat passende, alternatieve, regelingen worden getroffen met het oog op
continuering van de reis.

8.5
Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger
worden aanvaard, verstrekt de reisorganisator de reiziger een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem
terugbrengt naar de plaats van vertrek, dan wel een andere met de reiziger overeengekomen plaats
van terugkeer.

8.6
Als een wijziging de reisorganisator kan worden toegerekend en de reiziger hierdoor schade lijdt, is
de reisorganisator verplicht die schade te vergoeden. Indien de oorzaak van de wijziging aan de
reiziger kan worden toegerekend, komen de kosten hiervan voor rekening van de reiziger.

Artikel 9  Aansprakelijkheid van de reisorganisator

9.1
De reisorganisator is jegens de reiziger aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de
reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze door hemzelf of door andere
door hem ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. Rekening dient te worden gehouden
met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering
van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van gebruiken, de stand der
techniek, en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen van de reizen van de
reisorganisator meebrengen.

9.2
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe
te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de
gezondheidsconditie van de reiziger.
b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden.
c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator en/of krachtens de
Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de
reisorganisator kunnen worden toegerekend.

9.3
De reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of
annuleringsverzekering dekking plegen te geven.

9.4
Voorzover de reisorganisator aansprakelijk gehouden kan worden voor door de reiziger geleden
schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt cq. uitgesloten zijn in overeenstemming met de terzake
geldende internationale verdragen.

9.5
Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de
vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

9.6
De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade die de reiziger in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf lijdt, bedraagt ten hoogste éénmaal de reissom.

9.7
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de
reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot
ten hoogste driemaal de reissom.

Artikel 10  Verplichtingen van de reiziger

10.1
De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator cq. reisbegeleider
ter bevordering van een goede uitvoering van zijn reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een
correcte reiziger.

10.2
Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in
sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door de reisorganisator cq. de reisbegeleider van verdere
deelname van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening
van de reiziger indien en voor zover de gevolgen van hinder en last hem kunnen worden
toegerekend.

10.3
De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse
door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te
delen aan de betrokken dienstverlener en/of aan de reisorganisator of diens vertegenwoordiging ter plaatse.

10.4
De verplichting van de reisorganisator om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te
verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op hulp van een bij de
reisongevallen- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S – centrale. De reiziger is daarom verplicht
een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico's die worden gedekt door
de gangbare reisongevallen- en bagageverzekering.

Artikel 11  Klachten

11.1
Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de
plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk
of in andere passende vorm te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de
reisorganisator en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener.
Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk
binnen één maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed,
indienen.

11.2
Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, kan de reiziger zich
desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter van de
rechtbank van Breda.

11.3
Op de reisovereenkomst en alle daaruit vloeiende verplichtingen is het Nederlandse rechtssysteem
van toepassing. De reisorganisator is tevens aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden
(SGR) te Rotterdam onder nummer 3525.

 

voorkeuren Aanvragen
U heeft nog geen voorkeuren geselecteerd

Vind uw ideale vakantie

Zwembad
Aantal personen
1
WIFI / internet

YAIZA TRAVEL

Hollands Diepsstraat 4
4709 PH Nispen

0165 36 45 22

KVK 20143237

yaiza@yaizatravel.nl